1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym gsm for you.pl/zaprojektuj-etui/ prowadzony jest przez firmę
Trevi Sp. z o.o., z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Modlińskiej 61 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000562207, NIP: 5361919632, adres poczty elektronicznej: serwis@gsm for you.pl.

1.2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego (pkt. 9 Regulaminu skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca
ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.

Słownik:

1.4.1.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.2.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.3.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.5.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych
Zamówieniach.

1.4.7.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie
Internetowym.

1.4.8.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

1.4.9.

SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: gsm for you.pl/zaprojektuj-etui/ .

1.4.10.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Trevi Sp. z o.o., z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Modlińskiej 61 wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000562207, NIP: 5361919632, adres poczty elektronicznej:
.

1.4.11.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.

1.4.12.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.14.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz
Newsletter.

2.1.1.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po złożonym zamówieniu, Usługodawca przesyła Usługobiorcy e-mail z
danymi potrzebnymi do zalogowania na stronie.

2.1.2.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia przez
Zamawiającego utworzonej grafiki , następnie należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób
dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.

2.1.3.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.

2.2.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1.

Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2.

Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za
jego pośrednictwem.

2.3.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.

Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.

2.3.2.

Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej,
Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768

2.3.5.

Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu
Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie
składniki podatkowe oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić
w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego
Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.

3.4.3.

Wykorzystane treści

Niedozwolone jest wykorzystywanie treści ustawowo zabronionych przez prawo :

  • treści naruszających własność intelektualną
  • treści pornograficznych
  • treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, ekstremistycznym

W przypadku wątpliwości klient zobowiązany jest do sprawdzenia legalności treści którą zamierza wykorzystać do
projektu.

Firma EMI Emilia Kalicka nie ponosi odpowiedzialności za treści wykorzystane do projektu i zastrzega sobie prawo
do odmowy realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia , iż projekt klienta narusza prawo ustawowe.

3.5.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji
zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

4.1.1.1.

mBank

4.1.1.2.

Numer rachunku: 81 1140 2004 0000 3202 7616 9156

4.2.

Przelew poprzez system płatności PAYU.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

5.1.1.

Przesyłka kurierska.

5.1.1.

Przesyłka pocztowa.

5.2.

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez
Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3.

Termin dostawy Produktu do Klienta lub poinformowania o możliwości odbioru osobistego wynosi do 14 dni, chyba że
w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w
następujący sposób:

5.3.1.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze
porozumienia stron.

6.2.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np.
Konto).

6.2.2.

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@gsm for you.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Modlińska 61, 05-110 Jabłonna. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia
złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin
wypowiedzenia.

6.2.3.

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności
gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do
zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć
charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14
dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres
wypowiedzenia).

6.2.4.

W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie
Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ) DLA KLIENTA NIE PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

7.1.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są
określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@gsm for you.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 61,
05-110 Jabłonna. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również
dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w
sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.2.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe
reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres serwis@gsm for you.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 61, 05-110 Jabłonna.

7.2.2.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że
Usługobiorca poda inny sposób.

FORMULARZ REKLAMACYJNY – POBIERZ –
ewentualnie prośba poprzez e-mail o przysłanie formularza reklamacyjnego.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.

Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:
serwis@gsm for you.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 61, 05-110 Jabłonna. Zwrot towaru do sprzedawcy
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient
winien zwrócić wszystko, co otrzymał.

8.2.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od
momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich
odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3.

Koszt odesłania zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

8.4.

Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument
wskaże inny sposób.

8.5.

Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia
wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.6.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług
rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2)
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu
przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie
zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w
złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7)
usług w zakresie gier hazardowych.

 

9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

9.1.

Niezależnie od postanowień pkt. 7 i 8 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w
Sklepie Internetowym w terminie 10 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na
adres: serwis@gsm for you.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 61, 05-110 Jabłonna.

9.2.

Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w
Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić
wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt
wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: ul. Modlińska 61, 05-110 Jabłonna.

9.3.

Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta
ponosi także Klient. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie
konsumentami.

10.2.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze Klient nie będący jednocześnie
konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

10.3.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają
własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

10.4.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie
konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2.

Zmiana Regulaminu:

11.2.1.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa;
zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych,
zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego
Regulaminu.

11.2.2.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu
cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami
i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu
nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.

11.2.4.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych
Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z
dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.